نرم افزار مدیریت مطب و کلینیک شفاداکنرم‌افزار مدیریت مطب و کلینیک شفاداک، جهت پذیرش بیمار و مدیریت مطب و کلینیک توسط شرکت آفتاب شفا طراحی و توسعه داده شده است.

ویژگی‌های اصلی این سامانه عبارتند از:

مدیریت پیشرفته و قدرتمند پرونده‌ها

سامانه نوبت‌دهی

تعریف و ویرایش خدمات‌ قابل ارائه

تعریف و ویرایش دارو یا تجهیزات قابل ارائه

تعریف و ویرایش بیمه‌های تحت پوشش

تشکیل پرونده برای بیمار و ویرایش اطلاعات آن

تعریف و ویرایش پزشک و اپراتور

گزارش‌گیری‌ مالی مطب و کلینیک بصورت روزانه یا دوره‌ای و چاپ آن‌ها

گزارش‌گیری‌ ازخدمات انجام گرفته برای بیماران مطب و کلینیک بصورت روزانه یا دوره‌ای و چاپ آن‌ها

صدور قبض و صورت‌حساب بیمار

قابلیت تعریف نسخه آماده با کمک قلم نوری و ذخیره شدن نسخ

استفاده از قلم نوری برای ثبت پرونده

امکان ثبت نتیجه‌ی آزمایشات و تصاویر مختلف

 

نمایی از نرم افزار مدیریت مطب و کلینیک شفاداک

نرم افزار مدیریت کلینیک شفاداک