بیمارستان ارتش ۵۰۱

 تاریخ تاسیس: -

 تلفن: ۰۲۱۸۶۰۹۶۳۵۰

 تهران، خیابان فاطمی غربی، خیابان اﻋﺘﻤﺎد زاده، ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺳﻔﺎرت ﭘﺎکستان

حوزه های تخصصی


جستجو یا محدود کردن نتایج{{$select.selected.sp_name}}

فیلتر تقویم پزشکان


{{$select.selected.doc_family}}

{{$select.selected.sp_name}}

فیلتر تقویم خدمات


{{$select.selected.service_caption}}

بیمارستان ۵۰۱ ارتش تهران، قبل از سال ۱۳۵۰، افتتاح شد. بیمارستان ۵۰۱ ارتش تهران، مرکز درمانی است که به ارتش جمهوری اسلامی ایران، وابسته می‌باشد.

{{row.type_caption}} {{row.node.node_title}}

خدمات:

رزرو