بیمارستان شهید شوریده

 تاریخ تاسیس: -

 تلفن: ۰۲۱۶۶۹۵۶۷۶۹

 تهران، خيابان کارگر، ميدان پاستور، خيابان پاستور شرقي، موسسه پزشکي شهيد شوريده


حوزه های تخصصی


مرکز پزشکی شهید شوریده اکنون با ارائه خدمات تشخیصی و درمانی ویژه نه تنها محل اتکایی برای حل مشکلات درمانی کارکنان وزارت جهاد کشاورزی محسوب می گردد، بلکه به عنوان یک مرکز علمی معتبر، در ارائه خدمات پزشکی به سایر مراجعین نیز مطرح است.

{{$select.selected.sp_name}}

پزشکی با این تخصص یافت نشد.

{{row.type_caption}} {{row.node.node_title}}

خدمات:

رزرو