بیمارستان ۲۲ بهمن نیکشهر









 تاریخ تاسیس: ۱۳۶۹

 تلفن: ۰

 سیستان و بلوچستان، ایرانشهر، نیکشهر، خیابان ابن سینا

حوزه های تخصصی


جستجو یا محدود کردن نتایج



{{$select.selected.sp_name}}

فیلتر تقویم پزشکان


{{$select.selected.doc_family}}

{{$select.selected.sp_name}}

فیلتر تقویم خدمات


{{$select.selected.service_caption}}

در سال ۱۳۶۹با ظرفیت تخت ثابت ۲۵، تأسیس، و در حال حاضر ۴۲ تخت دایر دارد. تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از: داخلی، جراحی، زنان و زایمان، کودکان، اورژانس.

{{row.type_caption}} {{row.node.node_title}}

خدمات:

رزرو