بیمارستان امام خمینی (ره)

 تاریخ تاسیس: ۱۳۷۴

 تلفن: ۰۴۱۳۷۶۲۴۲۰۲

 آذربايجان شرقي، عجب شير، ميدان بسيج