بیمارستان قائم (عج)

 تاریخ تاسیس: ۱۳۹۵

 تلفن: ۰۷۷۳۳۵۴۸۸۶۲

 بوشهر، ابتداي خيابان بيسيم

...

{{$select.selected.sp_name}}

پزشکی با این تخصص یافت نشد.
{{$select.selected.service_caption}}

فیلتر تقویم پزشکان


{{$select.selected.doc_family}}
{{$select.selected.sp_name}}

{{row.type_caption}} {{row.node.node_title}}

خدمات:

رزرو