مرکز طب کار آریا

 تاریخ تاسیس: ۱۳۹۸

 تلفن: -

 البرز، کرج، کمال شهر، خيابان شهيد بهشتي، نرسيده به ميدان شهيد بهشتي، نبش خيابان پاسارگاد، ساختمان پاسارگاد، طبقه دوم، واحد ?

خدمات


حوزه های تخصصی


آدرس: البرز، کرج، کمال شهر، خیابان شهید بهشتی، نرسیده به میدان شهید بهشتی، نبش خیابان پاسارگاد، ساختمان پاسارگاد، طبقه دوم، واحد ۹

روزهای کاری: شنبه تا پنجشنبه از ساعت ۸ الی ۱۱

توجه: امکان لغو نوبت در این مرکز درمانی وجود ندارد.

 

طب کار چیست ؟
    طب کار شاخه ای تخصصی از طب است که به بررسی روابط موجود بین سلامت کارگر، توانائی انجام کار، شرایط کارها و محیط فیزیکی، شیمیایی و اجتماعی محیط کار می‌پردازد.

   براساس کاملترین تعریف بعمل آمده توسط کالج سلطنتی پزشکان و جراحان کانادا ، طب کار عبارتست از:
رشته ای از طب که با ادغام جنبه های بالینی و اجرایی و با در نظر داشتن محیط شغلی افراد و گروهها به نیازهای مربوط به سلامت ایشان می‌پردازد و شامل فعالیت‌هایی از جمله شناسایی، ارزیابی، درمان، کنترل و پی گیری درمان و پیشـگیری از بیماری‌ها و صـدمات مـرتبط با کار می‌باشد .این رشته از جنبه تنوع اعمال و نحوه آموزش و اعطای صلاحیت به متخصصین مربوطه با بسیاری از تخصص‌های دیگر رشته پزشکی متفاوت است .
    پزشکان فعال در این رشته می‌آموزند که اشتغال در محیط‌های کاری می‌تواند اثرات مطلوب و یا سوء بر روی سلامت شاغل و یا سایر افراد داشته باشد . همچنین می‌آموزند که می‌توان نحوه و شرایط انجام کار را به گونه ای تغییر داد تا سلامت شاغل حفظ گردد و با در نظر گرفتن توانائی‌ها و محدودیت‌های شاغل در هنگام جایگزینی شغلی، سطح سلامتی را در محیط کاری ارتقاء بخشید.
    راههای مختلفی برای ارائه خدمات فوق الذکر وجود دارد که یکی از مهمترین آنها برقراری مراکز تخصصی  طب کار جهت ارائه متمرکز خدمات سلامت شغلی به شاغلین تحت پوشش می‌باشد.
 
انواع معاینات طب کار  
۱معاینات بدو استخدام :
    این معاینات به منظور سنجش توانمندی جسمانی، روانی و اجتماعی شاغل و به کارگیری فرد در کار متناسب با این توانمندی‌ها انجام می‌گردد و با تعیین وضعیت پایه سلامت عمومی و شغلی فرد، در صورت ابتلا فرد به یک بیماری در آینده، در تعیین شغلی و یا غیر شغلی بودن بیماری وی به پزشک بسیار کمک می کنند که البته این مسئله هنگام طرح موضوع در مراجع قانونی اهمیت بیشتری پیدا می کند. این معاینات بر اساس ماده 90 قانون تامین اجتماعی برای شاغلین الزامی است .
 
۲- معاینات ادواری: 
    هدف از انجام این معاینات که مطابق ماده 92 قانون کار باید حداقل سالی یکبار برای هر شاغل انجام گردد، ارزیابی مجدد سلامتی شاغل و تشخیص به موقع علایم بیماری‌های شغلی یا تعیین تناسب شغلی شاغلین می‌باشد.
 
۳- معاینات تطابق با کار: 
   این معاینات که جزء معاینات تخصصی طب کار می‌باشد جهت بازگشت مناسب فرد آسیب دیده از حادثه یا یک بیماری (شغلی و غیر شغلی) به کار مناسب با توان جسمی و روانی وی استفاده می گردد.
 
۴- معاینات بازگشت به کار:
     این معاینات تخصصی نیز با هدف معاینات قبلی انجام می شود. انجام این معاینات جهت هر کارگری که بیش از  5_3 روز از محیط کاری خود دور بوده است ضروری می‌باشد.

۵- معاینات حین بازنشستگی یا معاینات خروج از کار: 
    این معاینات جهت تعیین و ضعیت کلی سلامت شغلی فرد انجام می‌گردد که این موضوع در خصوص برخی عوامل زیان آور محیط کار که دارای عوارض دیررس یا طولانی مدت هستند (همچون آزبست، سیلیس، پرتوهای یونیزان و ...) از اهمیت ویژه ای برخوردار است.