درمانگاه پارسیان

 تاریخ تاسیس: ۱۳۹۷

 تلفن: ۰۶۱۵۲۳۵۵۶۱۰

 خوزستان، بندر ماهشهر، بلوار طالقاني، فلکه انرژي هسته اي، جنب هلال احمر و شبکه بهداشت و درمان

...

{{$select.selected.sp_name}}

{{$select.selected.doc_family}}
{{$select.selected.sp_name}}

{{$select.selected.service_caption}}

{{row.type_caption}} {{row.node.node_title}}

خدمات:

رزرو