درمانگاه نبوت

 تاریخ تاسیس: ۱۳۸۰

 تلفن: ۰۷۷۳۴۲۲۰۹۹۹

 بوشهر، برازجان، خیابان شهید چمران

حوزه های تخصصی


جستجو یا محدود کردن نتایج{{$select.selected.sp_name}}

فیلتر تقویم


{{$select.selected.doc_family}}

{{$select.selected.sp_name}}

فیلتر تقویم خدمات


{{$select.selected.service_caption}}

نبوت برازجان

تجزیه ادرار و انگل شناسی

رزروتست ورزش

رزروتغذیه

رزرورادیولوژی

رزروروانشناسی

رزروسونوگرافی

رزروشنوایی سنجی

رزروفیزیوتراپی

رزروگفتار درمانی

رزرونمونه گیری خون

رزرونوار قلبی

رزرودندانپزشکی

رزرودندانپزشکی بزرگسالان

رزروآزمایشگاه

رزرورادیولوژی دهان و دندان

رزرو{{row.type_caption}} {{row.node.node_title}}

خدمات:

رزرو