درمانگاه نبوت

 تاریخ تاسیس: ۱۳۸۰

 تلفن: ۰۷۷۳۴۲۲۰۹۹۹

 استان بوشهر، برازجان، خیابان شهید چمران

حوزه های تخصصی


جستجو یا محدود کردن نتایج{{$select.selected.sp_name}}

فیلتر تقویم


{{$select.selected.doc_family}}

{{$select.selected.sp_name}}

فیلتر تقویم خدمات


{{$select.selected.service_caption}}

نبوت برازجان

رادیولوژی دهان و دندان

رزروفیزیوتراپی

رزروتست ورزش

رزروتغذیه

رزرورادیولوژی

رزروروانشناسی

رزروسونوگرافی

رزروشنوایی سنجی

رزروگفتار درمانی

رزرونمونه گیری خون

رزرونوار قلبی

رزرودندانپزشکی

رزرودندانپزشکی بزرگسالان

رزروآزمایشگاه

رزروتجزیه ادرار و انگل شناسی

رزرو{{row.type_caption}} {{row.node.node_title}}

خدمات:

رزرو