کلینیک شیر مادر

بیمارستان  اسدآبادی

 تاریخ تاسیس: ۱۳۴۹

 تلفن: ۰۴۱۳۲۸۰۱۷۷۷

 آذربایجان شرقی، تبریز، خيابان بهار جنب هنرستان کشاورزی مرکز آموزشی و درمانی اسد آبادی

خدمات


کلینیک شیر مادر اسدآبادی