بیمارستان تست 10

 تاریخ تاسیس: ۱۳۷۰

 تلفن: ۰۴۱۸۸۸۸۴۴۴۴

 آذربایجان شرقی، تبریز، خیابان شهید سرگرد قاسمی

حوزه های تخصصی


جستجو یا محدود کردن نتایج{{$select.selected.sp_name}}

فیلتر تقویم پزشکان


{{$select.selected.doc_family}}

{{$select.selected.sp_name}}

فیلتر تقویم خدمات


{{$select.selected.service_caption}}

...

{{row.type_caption}} {{row.node.node_title}}

خدمات:

رزرو